Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

2016.05.31

 Ladi János Általános Iskola

Mesztegnyő, Kossuth L. u. 33.

         8 7 1 6

OM azonosító: 034068

  

HÁZIREND

 

 

Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota

                              igazgató

 

 

 

I.                  Bevezető rendelkezések

 

 1. A 20/2012. (VIII.31.)EMMI r. 5.§. (1),(2) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
 2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.
 3. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
 4. A Házirend egy példányát – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI. r. 82.§ (4) bek. megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

A Házirendet minden tanév elején – a nevelőtestület döntésének megfelelően – a szülőknek átadjuk.

 1. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell
  • a tanulókat
  • a szülőket szülői értekezleten
 2. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük

·         a tanulókkal

·         a szülőkkel szülői értekezleten

 1. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, és kifüggesztjük az iskola valamennyi osztálytermében.
 2. A Házirendről az érintettek tájékoztatást kérhetnek az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a fogadóórán, vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
 3. Az iskola tanulóinak nagyobb közösségén a beírt tanulói létszám 50%-át + 1 főt értünk, a véleményezési jog gyakorlása szempontjából.

 

A Házirendet:

·         az iskola igazgatója készíti el

·         a nevelőtestület fogadja el

·         elfogadásakor, ill. módosításakor a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol

·         a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé

·         a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja

 

II.                A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 1. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat:
  • az osztályfőnöködtől
  • a diákönkormányzaton keresztül
  • a diákönkormányzat faliújságján keresztül kaphatod meg

 

 1. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér
  • elsősorban osztályfőnöködhöz
  • másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz
  • harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz
 2. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz:
  • osztályfőnöki órákon
  • a diákközgyűlésen
  • diákönkormányzati képviselőd útján is
 3. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöktől, a szaktanároktól.
 4. Szüleid írásbeli kérésére napköziotthonos, tanulószobai és menzai ellátásban részesülhetsz. A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz és 1.-7. évfolyamos tanuló vagy, ingyenesen étkezhetsz az iskolában. Ha 8. évfolyamos vagy, és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz, a térítési díj 50%-áért veheted igénybe az étkezést. A térítési díj 50%-áért étkezhetsz, ha családotokban 3 vagy annál több gyermek van, illetve a tartós betegségben szenvedsz, vagy sajátos nevelési igényű vagy.
 5. A témazáró dolgozatok időpontját a dolgozat megíratását megelőző tanítási órán közlik veled tanáraid. Egy nap csak 2 témazáró dolgozatot írattathatnak veled. Az írásbeli dolgozatokat kijavítva 2 héten belül megkapod szaktanáraidtól. Ha 2 hét után sem kaptad meg a dolgozatodat, eldöntheted, hogy kéred-e a jegyet.
 6. Érdeklődésednek megfelelően választhatsz a nem kötelező tantárgyak, foglalkozások közül. Minden tanév májusában jelentkezhetsz, hogy milyen szakkörökön szeretnél részt venni a következő tanévben. Szeptember 1-jétől az általad választott szakkörön ugyan úgy kötelező részt venned, mint a tanórákon. 
 7. Jogod van részt venni az iskola által szervezett:

-          tanórán kívüli projektek, témahetek programjaiban, választani a nem kötelező tevékenységek, feladatok közül.

 1. Választó és választható vagy a diákönkormányzatba. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a DÖK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
 2. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, kedvezményes étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételeiről, szabályairól az iskola gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz te, vagy kaphatnak szüleid felvilágosítást.
 3. Részt vehetsz a különböző felekezetek által szervezett hitoktatásban.
 4. Diákkör létrehozását kezdeményezheted, diákkörhöz csatlakozhatsz, ha annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzatok előírásait megtartja.

A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell.

            A tanulók általános jogait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.    46.§.(3),(4),(5),(6),(7)  bekezdései tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.           TANULÓI KÖTELESSÉGEK

* Megjegyzés: A kötelességek megszegéséért a dőlt betűvel írt büntetést kapod.

 1. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Nem önbíráskodhatsz! Tisztelned kell tanáraid, az iskola felnőtt dolgozói és társaid emberi méltóságát. (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés)
 2. Kötelességed részt venni a kötelező és a választott, továbbá  16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)
 3. Kötelességed a projektek, témahetek, programjain felkészülten megjelenni (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)

4.      A tanítási órák, foglalkozások, projektek, témahetek eredményességét fegyelmezett magatartással kell segítened. Feladataidat tanítód, tanárod útmutatása szerint kell végezned.

Vedd figyelembe, hogy társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)

Tanítási órákon az iskolai munkát zavaró audioeszközök, mobiltelefon használata tilos. Mobiltelefonodat csak a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatod magadnál.

 1. A tanuláshoz szükséges eszközöket, felszereléseket (pl. tornaruha, rajzeszközök, gyűjtőmunka, portfólió, feljegyzések stb.) magaddal kell hoznod. (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)
 2. Az iskolai rendezvényeken is tanítóid, tanáraid útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét! (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés)

Alkalomhoz illő öltözetben kell részt venned az iskolai ünnepélyeken.

 1. Az iskolán kívüli programokon (kirándulás, színházlátogatás, projekt, témahét) a csoportot csak a pedagógus engedélyével hagyhatod el. (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés)
 2. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia.  Az orvosi igazolást az ellenőrződbe kell beíratnod, és gyógyulásod utáni 1 tanítási napon be kell mutatnod osztályfőnöködnek. Ha ezt elmulasztod, hiányzásodat igazolatlan hiányzásnak tekintjük.
 3. A szüleid tanévenként 3 napot igazolhatnak. Rendkívüli esetben 3 napnál többet csak igazgatói engedéllyel lehetsz távol az iskolától.  Az órát tartó nevelő a késés tényét, idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, bejegyzi az osztálynaplóba.
 4. A tanórán kívüli foglalkozásokról (projekt, témahét) történő távolmaradásodat is igazolnod kell.
 5. Ha igazolatlanul vagy távol az iskolából, fegyelmi vétséget követsz el.

Az 1. alkalom után felszólítást küldünk szüleidnek.

13. Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten és ellenőrzőkönyvön  keresztül tart kapcsolatot. Ezért minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod. (5 szóbeli figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés.)

14. Ha első és második osztályos tanuló vagy, akkor tanítód írja be a tájékoztató füzetedbe a kapott érdemjegyeket. A többi évfolyamon a te kötelességed beírni érdemjegyedet

  15. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, (pl. baleset) haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

16.  A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a beleset – és tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani. Ezek közül a legfontosabbak:

  • az épületben úgy viselkedj és közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a magad, se társaid épségét; a lépcsőn mindig a jobb oldalon menj, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük
  • tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó) az iskolába hoznod, ill. az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos, (írásbeli igazgatói figyelmeztetés)
  • sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, ill. az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos, (írásbeli igazgatói figyelmeztetés)
  • az udvaron kavicsot, gesztenyét dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos, hógolyót csak tanári felügyelet mellett, szervezett program keretében dobálhatsz! (írásbeli igazgatói figyelmeztetés)
  • az udvari játékokat csak pedagógus felügyelete mellett használhatod!
  • ha valamilyen rendkívüli eseményt észlelsz (pl. tüzet, balesetet…) azonnal jelentened kell a foglalkozást vezető pedagógusnak, vagy az ügyeletes nevelőnek, vagy az igazgatónak.
  • ha rosszul érzed magad vagy megsérültél, azonnal jelentsd a jelenlévő pedagógusoknak.
  • rendkívüli esemény esetén (tűz, bombariadó…) kötelességed pontosan betartani az iskola felnőtt dolgozóinak az utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

17.  Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, testnevelés, informatika, fizika és kémia órákra, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán.

 1. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos! (írásbeli igazgatói figyelmeztetés)
 2. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd. (Szándékos károkozásért írásbeli igazgatói figyelmeztetést kapsz, az okozott kárt pedig meg kell térítened.)
 3. Ügyelj az épület, tanterem tisztaságára!  A hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)
 4. Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni.  Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket (mobiltelefon, arany ékszerek…) az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért, ellopásért az iskola anyagi felelősséget nem vállal.
 5. Kötelességed betartani a DÖK által hozott döntéseket:

·         sminket használni az iskolában tilos, ellenkező esetben felszólításra le kell mosnod!

·         a tanulók viselhetnek testékszereket, de ezzel sem maguk, sem társaik testi épségét nem veszélyeztethetik.

·         szotyolát, tökmagot, nyalókát nem hozhatsz magaddal (írásbeli szaktanári figyelmeztetés)

·         a rágógumi fogyasztása a tanórán tilos.(írásbeli szaktanári figyelmeztetés)

·         ha súlyos fegyelmi vétséget követsz el, a DÖK eltilthat az általa szervezett rendezvényeken való részvételtől

 

 

 

 

 

 

IV.           AZ ISKOLA MUNKARENDJE:

* Megjegyzés: Ha az iskola munkarendjében felsoroltakat nem tartod be, a dőlt betűvel írt büntetést kapod.

 1. Az iskola reggel 700-tól délután 1600-ig van nyitva.
 2. Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 45 percig) kell beérkezned. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)
 3. Az iskola épületébe csak az ügyeletes nevelő engedélyével léphetsz be. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)
 4. Jó idő esetén, az udvaron kell gyülekezned, majd 7 óra 45 perckor az ügyeletes nevelők engedélyével vonulhatsz be a tanterembe.

Rossz idő esetén  ½ 8–tól az ügyeletes nevelő engedélyével tartózkodhatsz az osztályteremben.

A ½ 8 előtt érkező bejáró tanulók rossz idő esetén a biológia termében tartózkodhatnak. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)

5. A tornateremben, számítástechnika teremben, könyvtárban, technikateremben csak az órát tartó tanár jelenlétében tartózkodhatsz. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)

6. Az iskola épületét az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el. A tanítási idő alatt csak szüleid személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnököd vagy a részedre órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatod el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában – csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt az iskola elhagyására. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)

7. Szünetekben az udvaron, kerítésen belül kell tartózkodnod. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)

8. Ha nem vagy napközis, akkor az utolsó tanítási órád vagy az ebéd után haza kell menned.

9. A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben kell tartózkodnod.

Felszerelésedet a tanóra kezdetére elő kell készítened, és csendben kell várnod tanítódat, tanárodat. Ha a tanítási óra elejére nem érkeztél meg, akkor késtél, amit igazolnod kell. A késés ideje összeadódik, s ha ez eléri a 45 percet, akkor késésed egy igazolt vagy egy igazolatlan órának minősül. Ha bejáró tanuló vagy és közlekedési okok miatt késtél, azt igazoltnak tekintjük. (írásbeli szaktanári figyelmeztetés, írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés)

10. A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:

Óra

Tanítási óra

Szünet

A szünet időtartama

1.

800-845

845-900

15 perces szünet

2.

900-945

1045-1055

15 perces szünet

3.

1000-1045

1045-1055

10 perces szünet

4.

1055-1140

1140-1150

10 perces szünet

5.

1150-1235

1235-1245

10 perces szünet

6.

1245-1330

 

 

   Projekt, témahét, moduláris oktatás esetén a tanórai keretek változhatnak.

11. Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy :

·               szünetben letöröld a táblát

·               gondoskodj krétáról

·               szellőztesd ki az osztálytermet

·                jelentsd az igazgatói irodában, ha becsengetés után 5 perccel sem érkezett pedagógus a tanórára

·               tanóra végén ellenőrizned kell a padok tisztaságát, a helyiség rendjét

·               tanóra végén le kell kapcsolnod a villanyt

·                meg kell várnod a következő osztály hetesét, s át kell adnod a tantermet (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés vagy az osztályfőnök döntése értelmében a hetesi feladatok ismétlése)

12.Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor tartózkodhatsz, ha:

·                napközis vagy tanulószobás vagy

·                az iskolában ebédelsz

·                szakköri, sportköri, énekkari, 16 óráig tartó foglalkozáson veszel részt

·                a könyvtárban van dolgod

·               osztályfőnököd engedélyezte

·               projekt, témahét foglalkozásain veszel részt

13.  A napközis és tanulószobai foglalkozások 1545-ig tartanak. A foglalkozások végén  napközis, tanulószobai nevelőd kíséretében hagyhatod el az iskolát.(írásbeli szaktanári figyelmeztetés)

14.  Ha bejáró tanuló vagy, csak az ügyeletes nevelő kíséretével mehetsz ki a buszmegállóba. (ügyeletes szaktanári figyelmeztetés)

15.  Az ebédlőben az étkezések ideje alatt pedagógusok felügyeletét biztosítjuk. Az ebédidő 1150-től 1350-ig tart.

·         Az ebédlő rendjét és a kulturált étkezés szabályait be kell tartanod. (írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés)

16.  Az étkezési térítési díjakat minden hónap 15-ig előre be kell kifizetni az élelmezésvezetőnél.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái             

 

Oka

Ideje

Adományozza

Szaktanári dicséret

Kiemelkedő tantárgyi teljesítményért Rendszeres szorgalmi munka,

Körzeti tanulmányi versenyeken való részvétel

Különböző fellépések

Tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes lesz rá.

A szaktanár

Osztályfőnöki dicséret (szóbeli, írásbeli)

Kiemelkedő közösségi munkáért

A tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes lesz rá.

Az osztályfőnök (a szaktanárok, a napk.nevelő, a DÖK javaslata alapján)

Igazgatói dicséret (írásbeli)

Kimagasló tanulmányi kulturális és sporteredményért, ha a tanév folyamán egy napot sem hiányzott

A tanév folyamán, amikor a tanuló érdemes lesz rá.

Az osztályfőnök (a szaktanárok, javaslata alapján az igazgató)

Jutalomkönyv és egyéb jutalmazás

Kimagasló tanulmányi, sporteredményért, példás magatartásért.

A tanév végén

Az osztályfőnök (a szaktanárok, a napközis nevelő)

Oklevél és szaktanári dicséret

Kitűnő tanulmányi eredményért

A tanév végén

Az osztályfőnök

Nevelőtestületi dicséret

Példamutató magatartásért, és/vagy kiváló eredményért. Országos hírű eredményért. Közösségi munkáért

A tanév végén

Az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület

 

 

Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei:

   Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán, az iskolán belüli és kívüli egyéb rendezvényeken megszegik, a közösen kialakított normákat sértik, vagy szándékosan sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.

 

Elmarasztalás jár:

·         A házirend megszegéséért

·         Iskolai idő alatt elkövetett fegyelemsértésért

·         Társadalmi tulajdon elleni vétségért

·         Vállalt feladatok elhanyagolásáért

·         Igazolatlan mulasztásért

Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása az osztályfőnök feladat.  (célszerű az osztályban tanító szaktanárok véleményét kikérni). A bejegyzést az ellenőrző könyvbe az osztályfőnök tegye meg! Az intést a szülővel láttamoztatni szükséges.

·         A tanulók munkafegyelmének kialakítása a szaktanárok és az osztályfőnök közös feladata. (Helyes szokásrend megteremtése, a tanulási módszerek megismerése, megfelelő terhelés biztosítása…)

·         A munkafegyelmet sértő tanulók ellen szaktanári szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetés javasolt

·         Ha bizonyos hiányosságok sorozatosan vagy több táragyból is előfordulnak, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi a fegyelmi eljárást – jogszabály alapján – le kell folytatni

·         Intézkedési lehetősége:

§  Szaktanári figyelmeztetés szóban

§  Szaktanári figyelmeztetés írásban

§  Osztályfőnöki figyelmeztetés szóban

§  Osztályfőnöki figyelmeztetés írásban

§  Igazgatói figyelmeztetés írásban

§  Igazgatói írásbeli intés

§  Nevelőtestületi intés

-          3 írásbeli szaktanári figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki intés

-          2 osztályfőnöki figyelmeztetés után írásbeli osztályfőnöki intés

-          2 osztályfőnöki intés után írásbeli igazgatói figyelmeztetés

-          1 igazgatói figyelmeztetés után írásbeli igazgatói intés

-          1 Igazgatói intés után nevelőtestületi írásbeli intés

   Súlyos esetben, amikor a tanuló jelenléte egyenesen káros a többi tanulóra nézve – a körzet iskoláinak igazgatóival történő előzetes egyeztetés után – rövidebb, hosszabb időre eltanácsoljuk az intézményből.

   Fontos követelmény minden esetben: a büntetés legyen nevelő hatású, s álljon arányban az elkövetett fegyelemsértéssel.

 

 

Oka

Ideje

Adja

Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

A tantárgyi követelmények nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, az órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt.

A tanév folyamán, amikor a tanuló elköveti a fegyelmi vétséget

A szaktanár

Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettség – szegése, a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt.

A tanév folyamán amikor a tanuló elköveti a fegyelmi vétséget

Az osztályfőnök (a szaktanár, napk.nev. javaslatára)

Osztályfőnöki intő (írásbeli)

A tanuló többszöri tanulmányi és magatartásbeli – kötelezettség – szegése, a házirend többszöri enyhébb, súlyosabb megsértése miatt.

A tanév folyamán amikor a tanuló elköveti a fegyelmi vétséget

Az oszt.főnök (a szaktanár, napk.nev. javaslatára)

Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli)

Az iskola házirend gyakori megsértése, szándékos, kisebb értékű károkozás, súlyosabb fegyelemsértés miatt.

A tanév folyamán amikor a tanuló elköveti a fegyelmi vétséget

Az oszt.főnök (a szaktanárok javaslata alapján az igazgató)

Igazgatói intés

(írásbeli)

Az iskolai házirend súlyos, többszöri megsértése, szándékos károkozás, többszöri súlyos fegyelemsértés miatt.

A tanév folyamán cselekedetei következményeképpen

Az oszt.főnök, a szaktanárok javaslatai alapján az igazgató

Nevelőtestületi fegyelmi büntetés (írásban) Megrovás Szigorú megrovás Iskolai rendezvényekről való meltiltás Áthelyezés másik osztályba

A kötelesség vétkes és súlyos megszegése esetén

A tanév folyamán, amikor a tanuló elköveti a fegyelmi vétséget

Az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület

 

 

 

 

V. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 1. Az iskolai könyvtár a rendelkezésedre áll.
 2. Kölcsönzési és nyitvatartási idejéről az ajtóra kifüggesztett rend alapján tudsz tájékozódni.
 3. Ha az általad kikölcsönzött könyvet megrongálod, elveszíted, kártérítést kell fizetned.
 4. Tanítási év végén, ill. az iskolából való végleges távozásod előtt a könyvtári tartozásokat rendezned kell.

 

 

VI.A HETES FELADATAI:

 

-          szüneteket az osztályteremben töltik, ügyelnek társaik és az iskola felszerelésére

-          800 előtt leadják a hiányzó tanulók nevét az iskolatitkárnak

-          teremcserénél átveszik a termet, mielőtt az osztály bevonul az előző órát tartó nevelő felügyelete mellett

-          ha a könyvtárban vagy a számítástechnika teremben lesz órájuk, felügyelik társaik felszerelését, becsengetéskor gondoskodnak arról, hogy az osztály csendben, sorban állva várja nevelőjét.

 

 

VII. A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS

 

   A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni jogára az iskola nem tart igényt. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. Amennyiben az iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnés után – kérelemre – a tanulók részére visszaadja.

 

 

 

VII/1.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosul diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyvet a könyvtári nyitvatartás időpontjában kölcsönözhetik ki a könyvtárból.

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével- az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el.

Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában meg küldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZIREND FELÜLVIZSGÁLATA

 

 

A Ladi János Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület 2014. május 15-én a hatályos jogszabályok (17/2014.(III.12.) EMMI r.) figyelembe vételével felülvizsgálta.

 

 

Mesztegnyő, 2014. május 15.

 

Kovácsné Vanderer Ágota

                                                                                          intézményvezető